Συνοπτικές οδηγίες ανάκλησης δημοσιευμένης ή μη δήλωσης και επεξεργασίας δήλωσης που έχει επιστραφεί στον ραδιοφωνικό σταθμό

A. Νέο ΣΗΛΥΑ (περίπτωση επιστροφής δήλωσης από την ΕΕΤΤ στο ραδιοφωνικό σταθμό)

1. Ακολουθήστε τις ακόλουθες ενέργειες προκείμενου να επισυνάψετε μόνο νέες φωτογραφίες ή έγγραφα: Εργασίες -> Αχρέωτες Εργασίες -> Επιλέγετε την εγγραφή/Δήλωση -> Παραλαβή -> Εργασίες -> Εκκρεμότητες -> Επεξεργασία -> Επισύναψη (φωτογραφιών ή εγγράφων) -> Αποθήκευση -> Επιλογές -> Επιστροφή στον Φορέα.

2. Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε σχόλια ή να διαγράψετε ή να προσθέσετε ιστούς, δημιουργήστε αντίγραφο ακολουθώντας τις εξής ενέργειες:

Εργασίες -> Αχρέωτες Εργασίες -> Επιλέγετε την εγγραφή/Δήλωση που επιστράφηκε -> Παραλαβή -> Αιτήματα -> Αιτήσεις Αδειοδότησης -> Επιλέγετε την εγγραφή/Δήλωση που επιστράφηκε -> Προβολή-> Αντίγραφο.

Στη συνέχεια:

Αιτήματα -> Αιτήσεις Αδειοδότησης ->Επιλέγετε την νέα εγγραφή/Δήλωση -> Επεξεργασία -> προχωρήστε στη συμπλήρωση/προσθήκη στοιχείων -> Αποθήκευση -> Υποβολή.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ανακαλέσετε την υποβληθείσα αρχική δήλωση:

Αιτήματα -> Αιτήσεις Αδειοδότησης -> Επιλέγετε την υποβληθείσα αρχική εγγραφή/Δήλωση -> Προβολή –> Ανάκληση.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δημιουργήσετε αντίγραφο θα πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτόκολλου της αρχικής δήλωσης που είχατε υποβάλει στα σχόλια του ιστού ή να επισυνάψετε σχετικό κείμενο και να αναφέρετε τον αρχικό αριθμ. πρωτοκόλλου.

B. Νέο ΣΗΛΥΑ (περίπτωση ανάκλησης, δημοσιευμένης δήλωσης, από το ραδιοφωνικό σταθμό)

Αιτήματα -> Νέα Αίτηση -> Αίτηση Ανάκλησης -> από το μεγεθυντικό φακό που βρίσκεται στη «Θέση Σχετικής Αίτησης» επιλέγετε την εγγραφή/Δήλωση που θέλετε να ανακαλέσετε -> ΟΚ -> Αποθήκευση -> Υποβολή.

Για να μπορεί να γίνει μια Αίτηση Ανάκλησης θα πρέπει ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα αυτή. Αν όχι, επιλέξτε: Διαχείριση -> Υπάλληλοι -> Επιλέξτε τον υπάλληλο -> Επεξεργασία -> Τύπος Αίτησης -> Προσθήκη -> Αποθήκευση -> ΟΚ.

Γ. Νέο ΣΗΛΥΑ (περίπτωση ανάκλησης, μη δημοσιευμένης δήλωσης, από το ραδιοφωνικό σταθμό)

Αιτήματα -> Αιτήσεις Αδειοδότησης -> Επιλέγετε την εγγραφή/Δήλωση που θέλετε να ανακαλέσετε -> Προβολή – Ανάκληση.