Συνοπτικές Οδηγίες Εγγραφής Χρήστη και Τροποποίησης Στοιχείων Ραδιοφωνικού Σταθμού

Ακολουθούν συνοπτικές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή χρήστη που διαχειρίζεται το λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού στο Σ.Η.Λ.Υ.Α. καθώς και με την τροποποίηση στοιχείων ραδιοφωνικού σταθμού στο Σ.Η.Λ.Υ.Α. με τη μορφή ερωταπαντήσεων. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ.

Δεν γνωρίζω το username / password πρόσβασης στο Σ.Η.Λ.Υ.Α. ή θέλω να ορίσω νέο χρήστη του Σ.Η.Λ.Υ.Α.

Α. Σε περίπτωση που ο χρήστης ο οποίος διαχειρίζεται το λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού στο Σ.Η.Λ.Υ.Α. έχει χάσει το username / password ή θέλετε να αλλάξετε τον χρήστη και να ορίσετε νέο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο σημείο https://silia.eett.gr/ επιλέγετε «Εγγραφή Χρήστη Ραδιοφωνικού Σταθμού» .
 2. Στην νέα καρτέλα συμπληρώνετε τα πεδία και επιλέγετε το ραδιοφωνικό σταθμό (από το μεγεθυντικό φακό). Επίσης θα πρέπει να επισυνάψετε:
  1. την Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση η οποία συμπληρώνεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ραδιοφωνικού σταθμού. Απαιτείται επικύρωση μέσω gov.gr ή Κ.Ε.Π. προκειμένου να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής.
  2. Τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού.
 3. Προχωράτε σε υποβολή και ελέγχετε το email σας σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη του αιτήματός σας.

Προσοχή: Τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση (Στοιχεία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος ραδιοφωνικού σταθμού και Νόμιμος Εκπρόσωπος) θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ. (https://www.esr.gr/wp-content/uploads/bnl.xlsx) ή σχετική Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. την οποία θα πρέπει να επισυνάψετε.

Προσοχή: Αν δεν αναφέρεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφο από το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνεται η δυνατότητα εκπροσώπησης του υποβάλλοντος την δήλωση στο Σ.Η.Λ.Υ.Α. (ενδεικτικώς αναφέρονται: την εταιρική σύμβαση για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., Καταστατικό ή Απόφαση Δ.Σ. για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., πράξη καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στην οποία αναφέρεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος).

Προσοχή: Μόνο ένας χρήστης μπορεί να ορισθεί ως διαχειριστής του λογαριασμού του ραδιοφωνικού σταθμού στο Σ.Η.Λ.Υ.Α.

Θέλω να τροποποιήσω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού ή γενικά κάποιο στοιχείο του ραδιοφωνικού σταθμού.

Β. Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε κάποιο στοιχείο, από τα στοιχεία του ραδιοφωνικού σταθμού που αναφέρονται στο Σ.Η.Λ.Υ.Α., (πχ λόγω μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού ή αλλαγής της επωνυμίας του ραδιοφωνικού σταθμού ή αλλαγής του φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού ή αλλαγής του νόμιμου εκπροσώπου) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο σημείο https://silia.eett.gr/ επιλέγετε σύνδεση με το email / password του χρήστη που διαχειρίζεται το λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού στο Σ.Η.Λ.Υ.Α.
 2. Επιλέγετε: Αιτήματα -> Νέα Αίτηση -> Τροποποίηση Στοιχείων Ραδιοφωνικού Σταθμού.
 3. Στην νέα καρτέλα συμπληρώνετε τα πεδία και επιλέγετε το ραδιοφωνικό σταθμό (από το μεγεθυντικό φακό). Επίσης θα πρέπει να επισυνάψετε:
  1. την Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση η οποία συμπληρώνεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ραδιοφωνικού σταθμού. Απαιτείται επικύρωση μέσω gov.gr ή Κ.Ε.Π. προκειμένου να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής
  2. Τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού.
 4. Προχωράτε σε αποθήκευση και στη συνέχεια υποβολή. Ελέγχετε το email σας σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερωθείτε για την εξέλιξη του αιτήματός σας.
 5. Αν η αίτηση «Τροποποίηση Στοιχείων Ραδιοφωνικού Σταθμού» γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Τ.Τ., θα τροποποιηθούν τα στοιχεία του ραδιοφωνικού σταθμού στο Σ.Η.Λ.Υ.Α. Οι δηλώσεις κεραιοσυστημάτων διατηρούνται.

Προσοχή: Τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση (Στοιχεία Επιχείρησης, Διακριτικός Τίτλος ραδιοφωνικού σταθμού και Νόμιμος Εκπρόσωπος) θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ. (https://www.esr.gr/wp-content/uploads/bnl.xlsx) ή σχετική Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. την οποία θα πρέπει να επισυνάψετε.

Προσοχή: Αν δεν αναφέρεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφο από το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώνεται η δυνατότητα εκπροσώπησης του υποβάλλοντος την δήλωση στο Σ.Η.Λ.Υ.Α. (ενδεικτικώς αναφέρονται: την εταιρική σύμβαση για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., Καταστατικό ή Απόφαση Δ.Σ. για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., πράξη καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στην οποία αναφέρεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος).

Τι γίνεται αν ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει μεταβιβαστεί;

Γ. Σε περίπτωση μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού, όπου ο προηγούμενος χρήστης ο οποίος διαχειριζόταν το λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού στο Σ.Η.Λ.Υ.Α. έχει χάσει το username / password ή θέλετε να αλλάξετε τον χρήστη και να ορίσετε νέο, πρώτα ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Α. Στην περίπτωση αυτή επιλέγετε από τη λίστα το ραδιοφωνικό σταθμό όπως αναφερόταν πριν τη μεταβίβαση. Εφόσον εγκριθεί η «Εγγραφή Χρήστη Ραδιοφωνικού Σταθμού» ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Β προκειμένου να αλλάξετε τα στοιχεία του ραδιοφωνικού σταθμού.

Προσοχή: Σε περίπτωση που τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. (https://www.esr.gr/wp-content/uploads/bnl.xlsx) δεν έχουν επικαιροποιηθεί με τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού, επισυνάψτε τη σχετική Απόφαση έγκρισης μεταβίβασης του Ε.Σ.Ρ.